Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ NINH PHƯỚC                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

 

 

  Số:   581 /KH - UBND                            Ninh Phước, ngày 17 tháng 9    năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2018

         

Căn cứ Công văn số 2852/UBND ngày 06/9/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, UBND xã Ninh Phước xây dựng kế hoạch kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn xã như sau:

 I. Mục đích, yêu cầu   

Thông qua việc kiểm tra nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật ATTP đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người kinh doanh và người tiêu dùng trong công tác bảo đảm ATTP.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã.

II. Nội Dung             

Tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cá nhân trên địa bàn, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, người bán hàng rong có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn quản lý.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của các nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình, các lễ hội, hội nghị do UBND xã tổ chức và trực tiếp quản lý

  1. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Ông Hà Thành                       - Phó chủ tịch UBND     - Trưởng đoàn;

- Bà Võ T. Thanh Hương         - Trưởng trạm y tế                   - Phó đoàn;

- Bà Trần Thị Vân                             - Công chức VHXH       - Thành viên;

- Ông Phan Thanh Quyết                  - Cán bộ Trạm y tế                  - Thành viên;

- Ông Nguyễn Ngọc Phụng      - Trưởng Công an                    - Thành viên;

- Ông Võ Đình Quý                 - Công chức Tư pháp     - Thành viên;

- Ông Nguyễn Xuân Diệu        - Trưởng thôn Ninh Tịnh         - Thành viên;

- Ông Nguyễn Đường               - Trưởng thôn Ninh Yển          - Thành viên;

- Ông Đỗ Kim Hùng                - Trưởng thôn Mỹ Giang         - Thành viên.

2.  Thời gian kiểm tra

Thực hiện từ ngày 17/8 - 21/8/2018 (Tết Trung thu)

3. Địa điểm kiểm tra

Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 03 thôn trên địa bàn xã.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trạm y tế

          Phối hợp với Ban VHXH tham mưu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra.

2. Văn hóa - Thông tin

Tham mưu xây dựng kế hoạch, biên bản phục vụ cho công tác kiểm tra;

Lập dự trù kinh phí đề xuất UBND xã phê duyệt .

3. Kế toán - Ngân sách

Căn cứ trên dự toán kinh phí của ngành, tham mưu cân đối kinh phí tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn xã, yêu cầu các ban ngành có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- UBND thị xã Ninh Hòa;

- Các ban ngành, Trạm y tế, các thôn (thực hiện);

- Lưu:  VT .

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

(đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Hoàng

 

 

                                                               

 

                                                           

 

 

 

 

                                        

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/25/2019 4:41:22 PM

^ Về đầu trang