Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội

 Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH PHƯỚC

 

 
 
 

 

 

Số:  599/KH-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Ninh Phước, ngày 26 tháng  9   năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức tháng tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã

 

 
 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 671/VHTT ngày 12/9/2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ninh Hòa về đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;

UBND xã Ninh Phước xây dựng kế hoạch tổ chức tháng tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội Qua đó góp phần nâng cao chất lượng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tháng tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của cấp chính quyền từ xã đến thôn.

Các ban, ngành, đoàn thể, Ban nhân dân các thôn phải phát động phong trào đến từng hộ gia đình để thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội nhằm tạo ra một phong trào rộng khắp theo sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền:

Quyết định số 308/2005/QĐ-Ttg  ngày 25/11/5005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày  22/12/2015 Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về việc tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn; Chỉ thị 24/CT-TU ngày 07/8/2014 của thị ủy Ninh Hòa về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; Kế hoạch số 1215/KH-UBND ngày 23/4/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc truyền thông phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2018. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn xã; Tuyên truyền mô hình điểm cơ quan, đơn vị, gia đình, cá nhân, cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã.

2. Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2018

3. Hình thức tuyên truyền

- Trên đài truyền thanh xã;

- Tuyên truyền trực quan: Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu trên trục đường chính, tại trụ sở UBND xã;

- Thông qua các hội nghị chuyên đề, trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể, các thôn, các câu lạc bộ...

4. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Cán bộ và nhân dân xã Ninh Phước quyết tâm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội!

- Không rải vàng mã, tiền mã khi đưa tang trên đường là góp phần xây dựng xã Ninh Phước xanh – sạch – đẹp!

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn hoá và Thông tin

- Tham mưu UBND xã trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổng hợp báo cáo; kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch này;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan biên tập bộ tài liệu và triển khai các hoạt động tháng tuyên truyền;

- Tổ chức trang trí, cổ động trực quan trên các tuyến đường chính của xã đảm bảo mỹ thuật và an toàn.

- Xây dựng các chuyên mục về văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết. Kịp thời phản ánh, đưa tin gương người tốt, việc tốt về thực hiện nếp sống văn minh.

2. Tài chính - kế hoạch: Tham mưu UBND xã về kinh phí bảo đảm việc thực hiện các nội dung của kế hoạch.

3. Văn phòng

Chủ trì, phối hợp với Văn hoá - thông tin tham mưu đề xuất công tác thi đua, khen thưởng biểu dương các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã:

 Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động các cấp hội cơ sở, đoàn viên, hội viên ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tháng tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã, yêu cầu các ban, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc theo chức năng nhiệm vụ được giao./.

 

 

                                                                           

Nơi nhận:

- Phòng Văn hóa &Thông tin(b/c);

- Các ban, ngành (t/h);

- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Hà Thành

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/22/2018 7:19:05 PM

 
 
Thiết kế website           
 
 
 
 
^ Về đầu trang