Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Quyết định Về việc ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân xã Ninh Phước năm 2018

Quyết định Về việc ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân xã Ninh Phước năm 2018

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH PHƯỚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   134 /QĐ-UBND

          Ninh phước, ngày  16 tháng  3    năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình công tác

của Ủy ban nhân dân xã Ninh Phước năm 2018

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH PHƯỚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 Căn cứ Quyết định số 135/QĐ - UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành Chương trình công tác của UBND thị xã Ninh Hòa năm 2018

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Ninh Phước.

         Điều 2. Căn cứ Chương trình này các Trưởng các ban, ngành của xã, BND các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch, chương trình công tác này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách xã; chương trình công tác năm 2018 đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3.  Văn phòng UBND xã, trưởng các ban, nghành của xã, BND các thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                        CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

        Nguyễn Ngọc Hoàng

 

 

 

 

 

                                           

                                  

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ NINH PHƯỚC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
 
   

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 134 /QĐ-UBND ngày 16/  3 /năm 2018

của UBND xã Ninh Phước

 

 
 

 

 

 

Năm 2018 là năm thứ ba triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số    -NQ/ĐU, ngày     /    /2018 của Đảng ủy xã Ninh Phước về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, Nghị quyết số:   /NQ-HĐND ngày   /     /2018 của HĐND xã Ninh Phước về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018. UBND xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

I. Tập trung thực hiện, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh năm 2018:

1. Giao các ban ngành, các đơn vị thuộc UBND xã và BND 03 thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh năm 2018; tham mưu UBND xã nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

2. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND xã tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao trách nhiệm của từng cá nhân của các ban ngành, đơn vị. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công việc. Quan tâm việc tổng kết thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đặc biệt là các lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém. Duy trì thường xuyên công tác phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể trong công tác vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội – Quốc phòng – An ninh của địa phương năm 2018.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

1. Lĩnh vực kinh tế:

  a. Về quản lý và bảo vệ rừng:

Tăng cường quản lý và phát triển diện tích rừng hiện có, khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc, tái sinh rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn, nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng; ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

b. Công tác nuôi trồng thủy sản:

Triển khai kế hoạch sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2018 với mô hình nuôi đa dạng sinh học, tiếp tục áp dụng phương thức sản xuất quản canh cải tiến; phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người nuôi, khuyến cáo người dân nuôi theo đúng lịch thời vụ để hạn chế rủi ro trong sản xuất. Tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh hoạt động đánh bắt thủy hải sản, tăng cường hoạt động của Ban đại diện cộng đồng, các Tổ đồng quản lý thực hiện mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ, phấn đấu sản lượng nuôi trồng, khai thác và đánh bắt thủy sản đạt chỉ tiêu giao.

c. Công tác chăn nuôi:

Tiếp tục chủ động thực hiện có hiệu quả công tác giảm sát, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tạo mọi điều kiện cho nhân dân đầu tư, phát triển chăn nuôi có quy mô lớn, khuyến khích mô hình chăn nuôi hộ gia đình gắn với việc bảo đảm vệ sinh môi trường, phấn đấu tổng bò 940 con, heo 400 con.

d. Công tác tài chính – Thu thuế:

- Khai thác triệt để các nguồn thu, tăng cường công tác tuyên truyền và vận động trực tiếp từng hộ gia đình để phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán được giao; quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi ngân sách, thực hiện chế độ công khai tài chính và quyết toán ngân sách theo quy định, phấn đấu đạt chỉ tiêu giao.

  -  Thực hiện tốt công tác quản lý và thu thuế nhằm hoàn thành chỉ tiêu giao trong năm 2018. Thường xuyên kiểm tra, quản lý thu thuế đối với các hộ phát sinh mới. Phối hợp quản lý thu thuế xây dựng tư nhân kịp thời.

e. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Theo dõi, đôn đốc các công trình xây dựng được triển khai trong năm 2018; nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ. Kiểm tra, tu sửa hệ thống giao thông, thủy lợi trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân, hộ gia đình thực hiện các quy định về trình tự thủ tục xây dựng nhà ở.

f. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường:

Triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Xây dựng kế hoạch công tác cấp giấy chứng nhận năm 2018.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường, chú trọng kiểm tra tình hình  khai thác khoáng sản trên địa bàn; ngăn chặn triệt để các hành vi khai thác trái phép trên địa bàn.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

a. Công tác văn hóa thông tin – thể thao:

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hoạt động văn hóa; chú trọng sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, thể dục thể thao tiếp tục duy trì danh hiệu đơn vị thể dục thể thao tiên tiến cấp tỉnh. Bên cạnh đó, phát triển phong trào thể dục thể thao của quần chúng nhân dân. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho BCĐ và các Ban vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Tăng cường hoạt động kiểm tra dịch vụ văn hóa trên địa bàn, xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động  văn hóa biến tướng, đễ phát sinh tệ nạn xã hội.

b. Công tác an sinh xã hội:

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người có công; người nghèo; bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thực hiện các giải pháp tạo điều kiện về việc làm, phân đấu cuối năm số lao động có việc làm tăng thêm trong năm. Triển khai, đề ra kế hoạch và các giải pháp vận động, tuyên truyền Nhân dân mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, phấn đấu cuối năm đạt 80% tỷ lệ người tham gia BHYT (bao gồm BHYT các đối tượng và hộ gia đình tự nguyện). Thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo, chính sách trợ cấp và hỗ trợ về giáo dục, y tế, việc làm, cấp thẻ BHYT cho người nghèo…vv; tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018, phấn đấu cuối năm đạt chỉ tiêu giao.

 c. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình:

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh ở người, triển khai có hiệu quả biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, chương trình phòng chống duy dinh dưỡng trẻ em, phấn đấu cuối năm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

d. Công tác giáo dục – đào tạo:

Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng xã hội học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 và tiếp tục thực hiện yêu cầu đối mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục. Xây dựng và đổi mới hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng đảm bảo có hiệu quả và chất lượng. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS-THPT và chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phấn đấu cuối năm đạt: học viên Sau xóa mù; Xóa mù chữ;  PCTHCS.

3. Công tác Cải cách hành chính, nội vụ, tôn giáo, thi đua khen thưởng:

Xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính 2018; tiếp tục thực hiện mô hình Một cửa hiện đại đạt chất lượng và có hiệu quả; quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đẩy mạnh và phát động phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Lĩnh vực nội chính:

a. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương:

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2018; duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai thực hiện tốt quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu giao; củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

b. Công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

Chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật không để xảy ra điểm nóng tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tình hình mới nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác đối với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản..vv và triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2018. Tăng cường đôn đốc thu phạt vi phạm hành chính. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông.  

c. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tư pháp, hộ tịch:

Duy trì lịch tiếp dân, củng cố các tổ hoà giải ở cơ sở hoạt động tích cực có hiệu quả; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong nhân dân. Thực hiện quản lý, đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực theo đúng quy định hiện hành, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” và thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở theo Quyết định 09/2013/QĐ – TTg, ngày 24/01/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ.

5. Công tác phòng, chống cháy nỗ, lụt bão – thiên tai khác và tìm kiếm cứu nạn:

Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống cháy nổ, kế hoạch phòng chống lụt bão – thiên tai khác và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các giải pháp tăng cường khả năng điều tiết các nguồn nước trong mùa khô, sử dụng nước tiết kiệm; chuẩn bị tốt các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão.

 

                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                           

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                                                 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/25/2019 5:45:58 PM

^ Về đầu trang