Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra ATTP năm 2018

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra ATTP năm 2018

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ NINH PHƯỚC

 

Số:  582 /QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Ninh Phước, ngày 17  tháng  9    năm 2018

        

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm năm 2018

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NINH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 178/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của công chức Văn hóa - Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm năm 2018, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Hà Thành, Phó chủ tịch UBND                          - Trưởng đoàn;

2. Mời bà Võ Thị Thanh Hương, Trưởng trạm y tế                 - Phó đoàn;

3. Bà Trần Thị Vân, Công chức Văn hóa – Xã hội                 - Thành viên;

4. Ông Phan Thanh Quyết, Cán bộ trạm y tế                          - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Trưởng Công an               - Thành viên;

5. Ông Võ Đình Quý, Tư pháp - Hội tịch                      - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Xuân Diệu,Trưởng thôn Ninh Tịnh                - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Đường, Trưởng thôn Ninh Yển             - Thành viên;

8. Ông Đỗ Kim Hùng, Trưởng thôn Mỹ Giang              - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra:

1. Tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cá nhân trên địa bàn, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, người bán hàng rong có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn quản lý. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của các nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình, các lễ hội, hội nghị do UBND xã tổ chức và trực tiếp quản lý.

2. Phát hiện, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 178/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và những văn bản pháp luật hiện hành.

3. Tổng hợp báo cáo kết quả các đợt kiểm tra về Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa theo quy định.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn phân công. Được sử dụng con dấu của UBND xã và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

                   Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, các ban hành có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hoàng

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/25/2019 5:42:58 PM

^ Về đầu trang