Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  88 /QĐ-UBND

Ninh Phước, ngày  17  tháng  02  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

 

 
 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH PHƯỚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính Phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính xã Ninh Phước năm 2018.

         Điều 2. Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ninh Phước có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo triển khai, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê; Người làm công tác Nội vụ - Dân tộc – Tôn giá – Thi đua – Khen thưởng; các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng HĐND và UBND thị xã;

- TT. Đảng ủy, TT.HĐND xã;

- CT và PCT.UBND xã;

- UBMTTQVN xã, các Đoàn thể xã;

- Cổng thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT.

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

      CHỦ TỊCH

 

 

 

    Nguyễn Ngọc Hoàng     

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ NINH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính xã Ninh Phước năm 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /     /2018

 của UBND Ninh Phước)

 

 
 
 

 

 

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2018

1. Mục đích:

- Nhằm đảm bảo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo công khai minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính.

2. Yêu cầu:

- Nội dung kế hoạch đảm bảo đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm.

- Bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện.

- Tổ chức triển khai đồng bộ, có sự tham gia, phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân có liên quan; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Theo phụ lục chi tiết đính kèm

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động của năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Giao công chức Văn phòng – Thống kê xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kế hoạch này.
  2. Các ban, ngành có liên quan có trách nhiệm thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Văn phòng UBND xã tổng hợp, báo cáo UBND xã.
  3. Công chức Tài chính – Kế toán phối hợp với Công chức Văn phòng – Thống kê xã và các ban, ngành có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch này./.

 

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                     CHỦ TỊCH

 

 

 

               Nguyễn Ngọc Hoàng

 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NINH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2018 của UBND xã  Ninh Phước)

 

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

 thực hiện

Đơn vị

thực hiện

Đơn vị

phối hợp

  1. Kiểm soát quy định TTHC

1

Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC

Trong năm 2018

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

2

Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC

Trong năm 2018

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

  1. Kiểm soát việc thực hiện TTHC

1

Các ban, ngành chuyên môn thuộc UBND xã có trách nhiệm thường xuyên rà soát, cập nhật quy định mới về TTHC do cơ quan có thầm quyền ban hành thuộc phạm vi quản lý để báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố

Thường xuyên

trong năm 2018

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

2

Công khai thủ tục hành chính

Thường xuyên

trong năm 2018

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

3

Tham dự tập huấn triển khai nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC

Trong năm 2018

Công chức

Văn phòng – Thống kê

 

III. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC

1

Cập nhật, đăng tải các TTHC, các văn bản quy định về TTHC đã được công bố trên cổng thông tin điện tử xã

Thường xuyên

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Công chức

Văn hóa – Xã hội

2

Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC và trình phương án giải quyết đối với những khó khăn còn tồn động, khó khăn trong giải quyết TTHC

Thường xuyên

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

IV. Rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC để đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định

1

Lập Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2018; tập trung vào các lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội, tư pháp và các lĩnh vực trọng tâm khác

Quý II, III/2018

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

2

Triển khai, thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính

Quý I, II/2018

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

3

Tổng hợp kết quả rà soát

Quý III/2018

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

4

Rà soát phù hợp của các thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Quý II, III/2018

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

V. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định 574/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

 

2

Niêm yết địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo Điều 16 và mục 4 phụ lục IV Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính Phủ

Thường xuyên

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

 

VI. Công tác tuyên truyền hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

1

Tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách TTHC nói chung, công tác kiểm soát TTHC nói riêng.

Thường xuyên

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

2

- Tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của xã.

- Thông tin, tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về quyền của tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở quốc gia; khai thác, sử dụng hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

Thường xuyên

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

VII. Chế độ, báo cáo

1

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Thường xuyên

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

2

Báo cáo đột xuất tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Thường xuyên

 

Công chức

Văn phòng – Thống kê

Các ban,

ngành liên quan

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/25/2019 5:42:46 PM

^ Về đầu trang